Regulamin
„Mistrzostw Polski Kingdomino”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady mistrzostw urządzanych pod nazwą „Mistrzostwa Polski Kingdomino” (zwanych dalej „Mistrzostwami”).
2. Organizatorem Mistrzostw jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000037625, NIP 525-12-20-747 (zwana dalej „Organizatorem”) będąca właścicielem brandu FoxGames.
3. Regulamin Mistrzostw dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kingdomino.pl.
4. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Zasady uczestnictwa
1. W Mistrzostwach mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział w Mistrzostwach.
2. W Mistrzostwach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
3. Przystąpienie Uczestnika do Mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Mistrzostwach.
4. Uczestnictwa w Mistrzostwa, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III. Przebieg oraz zasady Mistrzostw
1. Mistrzostwa odbędą się w dwóch etapach: Turnieje eliminacyjne oraz Turniej finałowy.
2. Turnieje eliminacyjne odbędą się w klubach i sklepach stacjonarnych oraz na konwentach w całej Polsce.
3. Turniej finałowy odbędzie się w Warszawie podczas Planszówek na PGE Narodowym w terminie 30 listopada 2019 roku.
4. Przystępując do Turnieju eliminacyjnego Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi bądź Partnerowi (w zależności od tego jaki podmiot organizuje Turniej eliminacyjny) następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres email.
5. Zarówno Turnieje eliminacyjne jak i Turniej finały będą przeprowadzane systemem pucharowym. Każdy turniej przeprowadzany jest na podstawowych zasadach gry bez bonusowych punktów.

IV. Turnieje eliminacyjne
1. Turnieje eliminacyjne zostaną przeprowadzone w sklepach stacjonarnych, klubach i w stowarzyszeniach oraz na konwentach.
2. W Turnieju eliminacyjnym musi wziąć udział minimalnie 12 osób, maksymalnie 32.
3. W Turnieju eliminacyjnym przewidziane są nagrody dla Uczestników, którzy zajmą cztery pierwsze miejsca.
4. Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w Turnieju eliminacyjnym, otrzymuje promocję do Turnieju Finałowego.
5. Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w jednym z poprzednich Turniejów eliminacyjnych, nie może brać udziału w kolejnych Turniejach eliminacyjnych pod groźbą dyskwalifikacji i odebrania mu możliwości wzięcia udziału w Turnieju Finałowym.
6. Lista Turniejów eliminacyjnych jest dostępna i na bieżąco aktualizowana przez Organizatora na stronie www.kingdomino.pl.
7. Część Turniejów eliminacyjnych organizowana będzie przez podmioty trzecie (dalej jako „Partnerzy”). Podmioty zainteresowane zorganizowaniem Turnieju eliminacyjnego zobowiązane są zgłosić swoją kandydaturę w formularzu na stronie www.kingdomino.pl. Organizator w celu zapewnienia najlepszych warunków realizacji Turniejów eliminacyjnych uprawniony jest do odrzucenia kandydatury Partnera.
8. Organizator dostarczy Partnerowi egzemplarze turniejowe gier, nagrody oraz wszelkie materiały najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem Turnieju eliminacyjnego.
9. Partner organizujący Turniej eliminacyjny zobowiązany jest do:
– rzetelnej organizacji Turnieju eliminacyjnego i zapewnienia bezstronnego sędziego,
– przekazania Organizatorowi informacji o liczbie osób biorących udział w Turnieju eliminacyjnym,
– poinformowania o Turnieju eliminacyjnym na swoich kanałach społecznościowych,
– udokumentowania fotograficznego rozgrywek i przesłania ich do Organizatora mailowo,
– odesłania formularza wypełnionego przez osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca, do trzech dni roboczych po zakończeniu Turnieju eliminacyjnego, w którym znajdzie się oświadczenie Uczestnika o akceptacji postanowień Regulaminu,
– odesłania egzemplarzy turniejowych gier na koszt Organizatora do 2 dni roboczych po zakończeniu Turnieju eliminacyjnego, zgodnie z przesłaną przez Organizatora instrukcją zwrotu.
10. Uczestnik, o którym mowa pkt II.1 chcący wziąć udział w Turnieju eliminacyjnym zobowiązany jest przed przystąpieniem do Turniej eliminacyjnego przekazać Partnerowi pisemną zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego.

V. Turniej finałowy Mistrzostw Polski Kingdomino
1. Turniej finałowy odbędzie się na Planszówkach na PGE Narodowym w Warszawie w terminie 30 listopada 2019 roku.
2. W turnieju finałowym mogą wziąć udział osoby, które zajęły pierwsze miejsce w Turniejach eliminacyjnych.
3. Zwycięzcy Turniejów eliminacyjnych zostaną indywidualnie poinformowani o dacie i godzinie Turnieju finałowego droga mailową.
4. Remisy w rundzie finałowej rozstrzygane są według zasad gry, a jeżeli dalej remis się utrzymuje, to wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w rundzie poprzedzającej finał.

VI. Nagrody
1. Nagrodą dla zwycięzców w Turniejach eliminacyjnych są: gry planszowe oraz komiksy paragrafowe.
2. Nagrodami w Turnieju finałowym są:
a) za zajęcie pierwszego miejsca: 2000 zł, które Uczestnik otrzyma przelewem na podane konto, wyjazd na finał Mistrzostw Świata do Paryża; Organizator pokrywa koszty lotu z Warszawy do Paryża i z powrotem, ponadto zwycięzca otrzyma 50 euro kieszonkowego,
b) za zajęcie drugiego miejsca: 1000 zł, które Uczestnik otrzyma przelewem na podane konto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca: 500 zł, które Uczestnik otrzyma przelewem na podane konto,
d) za zajęcie czwartego miejsca pakiet gier.
3. Poza nagrodą określoną w pkt VI.3 a) laureat Turnieju finałowego otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 % wartości przyznanej nagrody. Organizator potrąci część pieniężną nagrody z należnym od laureata 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Uczestnik w terminie 7 dni od zakończenia Turnieju finałowego zobowiązany jest na adres mailowy info@kingdomino.pl przekazać Organizatorowi informacje na jaki rachunek bankowy ma zostać przekazana nagroda. Organizator nie odpowiada za brak możliwości przekazania nagrody z powodu nie otrzymania informacji o rachunku bankowym Uczestnika.

VII. Dyskwalifikacja
1. Uczestnik Mistrzostw może otrzymać upomnienie w przypadku: złamania zasad Regulaminu, złamania zasad ustalonych przez sędziego, złamania zasad gry, rozpraszania przeciwników, podpowiadania, niekulturalnego zachowywania się.
2. W przypadku otrzymania trzech upomnień Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany z Turnieju.
3. Sędzia decyduje o dyskwalifikacji i ma obowiązek rozpatrzyć każde naruszenie zgłoszone przez któregoś z Uczestników Mistrzostw.

VIII. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw w ramach organizowanych przez siebie Turniejów Eliminacyjnych oraz Turnieju finałowego jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie odpowiednich przepisów RODO.
3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, w ramach Mistrzostw na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Mistrzostw oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z realizacją Mistrzostw m.in. usługi księgowe, dostawy systemów informatycznych i IT, usługi prawne, usługi kurierskie.
5. Uczestnik, którego dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo do:
i. dostępu do swoich danych osobowych
ii. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
iii. żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
iv. żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje on prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy interesy Organizatora są nadrzędne w stosunku do podstawy sprzeciwu
v. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Mistrzostw;
7. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników biorących udział w Mistrzostwach w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

IX. Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Mistrzostwach, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Mistrzostw. Wszelkie zastrzeżenia co do organizacji Turniejów eliminacyjnych powinny być składane przed zakończeniem Turnieju do Partnera organizującego dany turniej lub sędziego.
2. Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
b. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
c. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie złożonej reklamacji.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator Mistrzostw zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na stronie internetowej, gdzie zamieszczony został Regulamin. Zmiana wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie informacje o Mistrzostwach zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Mistrzostw w dowolnym momencie, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa.

Warszawa, 8 maja 2019